Internet Good things icon.png
Жийи соралатуғын сораўлар

Жынысый жетилисиў дегенимиз не ҳәм бул дәўирде денемизде қандай ѳзгерислер жүз береди?

#FAQs

Жынысый жетилисиў дәўиринде денеде қандай ѳзгерислер жүз береди?

#FAQs

Репродуктив саламатлық дегенимиз не?

#FAQs

Репродуктивлик ҳуқық дегенимиз не?

#FAQs

Ер балаларда жынысый жетилисиў қалай ѳтеди?

#FAQs

Ер бала гигиенаны сақлаў ушын не ислеў керек?

#FAQs

Қандай жағдайларды қәўетерли деп санаўымыз керек ҳәм қашан шыпакер менен мәсләҳәтлесиў тийис?

#FAQs

АИВ ДЕГЕНИМИЗ НЕ?

#FAQs

ИММУНИТЕТ ЖЕТИСПЕЎШИЛИГИ ДЕГЕНИМИЗ НЕ?

#FAQs

АИВ-ИНФЕКЦИЯСЫ ДЕГЕНИМИЗ НЕ?

#FAQs

АИЖС ДЕГЕНИМИЗ НЕ?

#FAQs

АИВ-ның келип шығыў тарийхы

#FAQs

ИММУНИТЕТ ДЕГЕНИМИЗ НЕ?

#FAQs

АИВ ҚАЛАЙ ЖУҒАДЫ?

#FAQs

ҚАНДАЙ ЖАҒДАЙЛАРДА АИВ ЖУҒЫЎЫ МҮМКИН?

#FAQs

ҚАНДАЙ ЖАҒДАЙЛАРДА АИЖС/АИВ ѲТПЕЙДИ:

#FAQs

НЕ УШЫН АИВ-ға ТЕКСЕРИЛИЎ КЕРЕК?

#FAQs

АИВ-ның АЛДЫН АЛЫЎ УШЫН ҚАНДАЙ ШАРАЛАРДЫ ҚОЛЛАНЫЎ ЗӘРҮР?

#FAQs

АИВ ИНФЕКЦИЯСЫНЫҢ ДӘСЛЕПКИ БЕЛГИЛЕРИ

#FAQs

АИВ кеселлигинен емлениў

#FAQs

Ѳзиңиздиң зорлық қурбаны екенлигиңизди қалай билиўге болады?

#FAQs

Үй шәраятындағы (ямаса турмыстағы) зорлық дегенимиз не?

#FAQs

Ҳуқықый саўатлылық дегенимиз не?

#FAQs

Жер жүзи бойынша зорлық ҳаққындағы мағлыўматлар қандай?

#FAQs

Зорлықтың алдын алыў қағыйдалары қандай?

#FAQs

ГЕНДЕРЛИК СЕЗИМТАЛЛЫҚ

#FAQs

Дүньяда имканияты шекленген адамлар туўралы қандай мағлыўматлар бар?

#FAQs

Гендерлик паритет дегенимиз не?

#FAQs

Гипер-ғамхорлық дегенимиз не - «ғамхорлық» зыян келтиргенде

#FAQs

Гендер теңлиги дегенимиз не?

#FAQS